نکاتی چند در رابطه با آزمایشهای غیر مخرب

در اجرای آزمایش مایعات نافذ انجام صحیح مراحل خصوصا تمیزکاری اولیه سطح و تمیزکاری پس از زمان نفوذ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که میتواند مستقیما در ردیابی یا عدم ردیابی ناپیوستگی نقش داشته باشد. یکی از نکات مهم این آزمایش میزان اعمال دولوپر بر روی سطح است. اعمال لایه های ضخیم دولوپر میتواند نشانه ناپیوستگی را کاملا پوشانده و محو نماید.