بازرسی دوره ای تجهیزات شهربازیها

بازرسی دوره ای تجهیزات شهربازیها

مشاور: پنتا

کارفرما: شهربازی های شهر های اصفهان، کاشان، قم و شهرستانهای مجاور

نوع تست های مورد درخواست: MT و UT

تاریخ پایان: در دست اجرا

تاریخ شروع: 1390