بازرسی مخازن اکسیژن

بازرسی مخازن اکسیژن

پیمانکار: شرکت پتروکاو آریان

محل اجرا: شهرک صنعتی اشترجان اصفهان

کارفرما: صفافولاد

نوع تست های مورد درخواست: RT، UT، MT

تاریخ پایان: 1391/08/12

تاریخ شروع: 1390/12/03