خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

پیمانکار: قرارگاه خاتم الانبیاء

محل اجرا: مسیر خط انتقال از گلپایگان تا قم

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قم

نوع تست های مورد درخواست: RT

تاریخ پایان: 1389/12/25

تاریخ شروع: 1389/04/26