خط انتقال گاز الموت و خط انتقال شهرک صنعتی خرم دشت

خط انتقال گاز الموت و خط انتقال شهرک صنعتی خرم دشت

محل اجرا: استان قزوین

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

نوع تست های مورد درخواست: تفسیر فیلمهای پرتونگاری

تاریخ پایان: 1395/05/01

تاریخ شروع: 1393/07/01