رینگ آبرسانی شهر قم

رینگ آبرسانی شهر قم

پیمانکار: شرکت گوپله

محل اجرا: شهر قم

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قم

نوع تست های مورد درخواست: MT و UT

تاریخ پایان: 1393/04/01

تاریخ شروع: 1390/11/27