ساخت قطعات برای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 12، 15 و 16 و SPM های خط زیر دریا برای فازهای 15، 16، 17 و 18

در مرحله ساخت

پیمانکار: قرارگاه خاتم الانبیاء

محل اجرا: مسیر خط انتقال از گلپایگان تا قم

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قم

نوع تست های مورد درخواست: RT

تاریخ پایان: 25/12/1389

تاریخ شروع:02/11/1387

در مرحله نصب

پیمانکار: قرارگاه خاتم الانبیاء

محل اجرا: مسیر خط انتقال از گلپایگان تا قم

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قم

نوع تست های مورد درخواست: RT

تاریخ پایان: 25/12/1389

تاریخ شروع:02/11/1387