ساخت مخازن نگهداری مواد شیمیایی

ساخت مخازن نگهداری مواد شیمیایی

محل اجرا: شهرک صنعتی رازی اصفهان

کارفرما: شرکت نفت پایتخت

نوع تست های مورد درخواست: VT، PT، MT، UT، RT

تاریخ پایان: 1391/03/30

تاریخ شروع: 1390/11/27