ساخت مخازن پتروشیمی لرستان

ساخت مخازن پتروشیمی لرستان

پیمانکار: نارگان

محل اجرا: کارگاه مبدل تانک واقع درشهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان

کارفرما: پتروشیمی لرستان

نوع تست های مورد درخواست: RT، MT و UT

تاریخ پایان: 17/07/1390

تاریخ شروع: 06/04/1389