طرح آبرسانی به کاشان (تونل گلاب)

طرح آبرسانی به کاشان (تونل گلاب)

پیمانکار: شرکت بهینه کار اتحاد

محل اجرا: داران – کاشان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

نوع تست های مورد درخواست: RT و تفسیر

تاریخ پایان: در دست اجرا

تاریخ شروع: 1393/07/05