طرح افزایش ظرفیت شرکت نفت سپاهان

طرح افزایش ظرفیت شرکت نفت سپاهان

پیمانکار: شرکت آرمان انرژی و شرکت کاشفان نیلفام

محل اجرا: داران – کاشان

کارفرما: شرکت نفت سپاهان

نوع تست های مورد درخواست: RT و تفسیر

تاریخ پایان: در دست اجرا

تاریخ شروع: 1393/03/26