لوله کشی مجدد بویلر های 1 و 2 برای پالایشگاه

لوله کشی مجدد بویلر های 1 و 2 برای پالایشگاه

کارفرما: شرکت پلی اکریل ایران

نوع تست های مورد درخواست: RT و RTI

تاریخ پایان: 1392/09/01

تاریخ شروع: 1392/03/16